Етикети

, , , , , ,

Представяме пълната версия на публичната лекция на доц. Пело Михайлов от Пловдивския Аграрен университет, изнесена на 29 септември 2015 г. Публикува се с разрешение на автора.

В началото на лекцията е необходимо да се припомни, че ономастиката е наука, която изследва произхода и значението на собствените имена. Основните ѝ дялове са топонимия – с предмет на изследване географските (местните) имена, и антропонимия, която проучва имената на хората. Другите ѝ дялове са: зоонимия – за собствените имена на домашните животни, космонимия – за имената на планетите, звездите и съзвездията, вентонимия – за народните имена на ветровете, и други (Ковачев 1987:18).

hot

Към целия документ

Имената на хотелите в България рядко са обект на специално проучване. На два пъти са изследвани от Николай Ковачев, като текстовете са включени в двете издания на учебника по българска ономастика (1982, 1987), и само веднъж са предмет на специална статия – от Лиляна Димитрова-Тодорова (2000). Като част от групата на хрематонимите са проучвани още два пъти – пак от Лиляна
Димитрова-Тодорова (2006, 2011).
В лекцията проследяваме хронологично как през годините са се променяли разбиранията на специалистите за мястото на имената на хотелите в системата на ономастиката. Различните автори ги класифицират или като подвид урбаноними, или като хрематоними. Затова при обзора на отделните книги и статии са търсени именно там.


Други статии от същия автор може да намерите на следните хипервръзки:

Топонимията в научното наследство на проф. Анастас Иширков