Етикети

, , ,

В науката ономастика с пелагоним се означава всяко название на море или залив [18].

В езиковата археология пелагонимите са важни оператори за откриване на изчезнали исторически следи. С други думи, езиковите факти ще бъдат свидетелства за исторически факти. В конкретния случай откриването на пелагоними от булгарски произход ще бъде доказателство за обитаване на булгарски племена на о. Крим и моретата около него.

Тук се използва етнонимът булгари, заимстван от руската наука, служащ за назоваване на много племена, напр.: алак, есегел, барсил, огур, оногур, сувар, утургур, урум [12], аба оба, баян, дархан, мадар, секели [4] и много други. Към булгарската етнонимия, т.е. към названията на булгарските племена, се отнасят и названията на ногайци, кримски татари, башкири и др.[17]. В някои източници освен булгари ще се срещнат и названията прото-българи, прабългари, черни българи, древни българи и т.н. Предпочитанието към термина булгари е свързано с периода на битуване на българските племена в Крим, т.е. IV- V в. до средата на VII в.

pelagonyms

Към документа

За булгарите, живели на Кримския полуостров, е писано в различни източници. Още през XVII в. известният турски пътешественик Евлия Челеби споменава за българите, които през VII в. както генуезците, сърбите, власите, молдованите и др. са започнали да нападат и грабят Крим [21].