Етикети

, , , , , , ,

В основата на тази разработка е залегнало виждането, че топонимията може да послужи като източник на информация за изграждането на модел на народната таксономия на плодовете. Фактът, че в местните имена са запазени множество названия на плодни дървета/плодове, голяма част от които са забравени от мнозинството езикови носители, дава основание да се смята, че топонимията достатъчно добре отразява механизмите за концептуализация на биологичното обкръжение и народната биосистематика. Анализиран е топонимен материал от Западна България, въз основа на което са ексцерпирани народните названия на 5 от най-често срещаните плодове и техните разновидности и са предложени таксономични модели. Изводите от това изследване са следните: 1) народът с голяма степен на прецизност определя отделните групи организми и ги обединява в по-общи класове, като в преобладаващата си част растенията се организират в двустепенна таксономия; 2) категоризацията на растенията и още повече народната растителна номенклатура разкриват способността на фолклорния човек да възприема, анализира и структурира натрупаните познания за заобикалящия го растителен свят и да внедри преработената информация в названия.

korica

Цялата статия от извора ⇒⇒ тук.