Етикети

, , , , , , ,

Бèслет – име на връх с кота 1938 м и гора, С от Скребатно, в общ. Гърмен. Беслет е най-високият връх в Родопския рид Дъбраш. Той се намира в местността Беслет, която е покрита с вековни борови и смърчови гори, обширното ѝ бѝло е затревено.

Според Иванов 1996, 75 името е неясно. Същестува една друга версия (интернет), факсимиле от която предаваме:

Според нас названието произлиза от лично име *Беслет, от имена на –ет, като Болетин – село без население СИ от Дебър; Лебет, Лорет, Милетино – село в Тетовско; Друметица, Колетин трап, Рабетино, Превет и др. (Заимов 1967, 34, 143).

ОБНОВЛЕНИЕ IV.2020 г.

Беслèтско дèре – спуска се от вр. Беслет в З Родопи. Тече Ю = Каялийско дере -д Канина -л Места при Г. Делчев.

Обяснение на името: По МИ Беслет, вероятно от *Беснет с разподоба сн>сл, както СелИ Беслèн, Г. Делчевско, от *Беснене < *Бѣсняне, от изч. съществително беснет ‘беснеене‘, както трèндет от трèн-ам, трèн-на ‘трънна‘; срв. рум. МИ Besnetul в обл. Яломица с първично значение ‘място, връх, където беснеят бури‘ (Заимов 2012а, 106).


КНИЖНИНА:

Заимов 1973 – Заимов, Йордан. Български географски имена с –јь, Сф., 1973.

Заимов 2012 – Заимов, Й. Български водопис, T. I – a, T. II – б, В. Търново, 2012.

Иванов 1996 – Иванов, Йордан. Местните имена в Гоцеделчевско (Неврокопско), Сф., 1996.