Етикети

, , , ,

Оваа студија ги опфака македонските имиња и презимиња што имаат турски елементи. Личните имиња и презимиња се многу важен дел од нашата идентификација и тие се развивале долго време во минатото. Македонскиот и турскиот народ живееле заедно пет века и турското влијание на македонскиот јазик е многу големо. Во оваа студија ке дадеме општ преглед на турского влијание на македонските имиња и презимиња на следниве лингвистички нивоа: лексичко, морфолошко и фонетско.

Годишен сборник, 2010, Филологически факултет, университет „Гоце Делчев“ – Щип