Етикети

,

Като най-многочислен клас географски названия микротопонимите заслужават дължимото им теоретизиране и описание. От една страна, лингвистичната информация, която носят те, представлява интерес в чисто практически аспект, отнасящ се до събирането на онимите – основна задача на българските ономасти е цялостно събиране и проучване на българската топонимия. От друга страна, микротопонимите представляват интерес в теоретичен план, изразяващ се в закономерностите на формиране на географските имена. Специалнопроучване на микротопонимията ни е необходимо с оглед на съставянето на речници с основните топооснови и речници на народните български географски термини, каквито в българската наука все още отсъстват.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Научни трудове, том 50, кн. 1, Сб. В, 2012