Етикети

, , , , , , , ,

Югозападно от село Боляре, намиращо се в сръбската община Власотинце, покрай река Власина, десен приток на Българска (Южна) Морава, се издига гористо възвишение, наречено Перкендa (със записи от ТК25 и ГИССр: Prkenda, Пркенда). Ориентирано е в посока югоизток-североизток, по темето му има ниви. От изток се от мие потока Раставница, а Кошутин дол е от запад. И двата дола, които ограничават възвишението Перкенда, са леви притоци на Власина. От юг Перкенда граничи със землището на Брезовица.

Според нас това теренно име е свързано с диалектната и остаряла дума перекенде, която в земеписен прочит означава ‘полски имот в чуждо землище или между съседни землища‘; ‘необработена нива‘ в Тръстеник, Плевенско (БЕР V: 167). Тъй като дадено географско название може да е получено по име или прозвище на притежателя си (който на това място има ниви), вземаме предвид и други значения на думата. Пак там (БЕР) е посочено, че в говорите на с. Кръвеник, Севлиевско и в Габровско перекенде означава ‘пришелец човек‘, а ‘безимотен селянин‘ в с. Яврово, Асеновградско. В село Комарево, Варненска област перекенде има значение ‘напуснала първоначалното си местожителство и разпръснала се рая‘ (Стоянов 2005: 116). За много селища в Поморавието е известно, че са презаселвани от бежанци след въстания или като последствие след някоя от 11-те Австро-османски войни.

Prkandarska_dolina_TK1893_KR-II-2-J10

Откъслек от топографска карта, 1893 г. с топонима Пркандарска дол[ина]

В землището на село Ломница, общ. Кюстендил се среща успоредицата Перекендаците, а Ботево перекенде  край село Софрониево, общ. Мизия. Изброените названия показват, че диалектната дума образува имена на географски обекти и притежава конкретно значение в говора. Не е за пренебрегване и разположението на посочените местни имена в близост до селския синор.

Пътьом да отбележим друг занимателен топоним – Раставица, който идва от храст ‘дърво дъб, Quercus‘. Например Растевица (Видраре, Ботевгр.), Растовица (Аврен, Крумовгр.), Растова кория с друго име: Храстова кория (Яковци, Еленско).


Източници:

БЕР – Български етимологичен речник, т. I-VII, 1971-2010.

ГИССр – Географска информационна система на Сърбия, онлайн.

РГН – Регистър на географските имена в България, онлайн.

Стоянов 2005 – Стоянов, Владимир. Село Комарево, Варненска област. Исторически очерк, Вн., 2005.

ТК1893 – топографска карта, издание 1893 г. на Генералния щаб на Сърбия, мащаб 1: 75 000, Белград, 1893, л. KR-II-2-J10.

TK25 – Топографска карта на ГЩ на СФРЮ, издание на Военногеографски институт, Белград, 1971-1973 г., л. 633_1_2.