Етикети

, , , , , , , , , ,

Имената на местностите (местата) или топонимията имат важен дял в живота и историята на дадено населено място. Основното им предназначение е да служат за обозначаване и ориентир на хората за определени райони от землището, което обитават. Тези имена неминуемо присъстват в ежедневието, в стопанската дейност, в разговорите по между им. За историята е важен езиковият произход на топонимите – даващ представа за различните етнически групи, живяли и битували по землищата на днешните населени места. Топонимите понякога са езикови резервати за остарели думи или такива с изгубено или забравено значение, а друг път, бидейки свързани с хората носят сведения за отделни лица и родове, свързани чрез събитие или собственически отношения със земята, която обитава.

Бритовска чука – височина с кота 330,3 в землището на с. Голица. На друго място се съобщава Братов кладенец (Райчевски 2007: 37). Оронимът е свален от ТК05 и изглежда се касае за грешен запис на *Братовска чука. Според Илчев формата Брат е съкратено от Брато – име засвидетелствано в Павликени през 17-ти век. Фамилното име (ФИ) Братов се открива в Тутракан, Свищов, Цариброд, Стара Загора. ФИ Братович – в Шумен, към 1843 г. Успоредни географски названия: Брàто дол край Котел и Ломница; Брàтица (Трънско) и др. (Заимов 2012а: 142).


Заимов 2012 – Заимов, Й. Български водопис, а – том 1, б – том 2, В. Търново, 2012.

Илчев 1969 – Илчев, Стефан. Речник на личните и фамилните имена у българите, София, 1969.

Райчевски 2007 – Райчевски, Стоян. Крайбрежна Стара планина. Топоними и хидроними, София, 2007.

ТК05 – Топографска карта, мащаб 1:5000, интернет версия.