Етикети

, , ,

Разглеждат се лични имена и прозвища от средновековна Македония, засвидетелствани във византийски и сръбски владетелски грамоти, данъчни описи и манастирски типици от XIII до XV в. Извършеният анализ позволява да се направят следните заключения:

В етимологически план средновековният антропонимикон на православните славяни в Македония и изобщо на Балканите е ясно доминиран от родното езиково градиво. Християнската номенклатура присъства ограничено, а албанските и влашките имена се използват само в съответните етнически групи. Последните се намират под силен славянски асимилационен натиск и затова често явление е комбинация на славянско лично име с албански или влашки патроним, докато обратното е изключение.

В семантичен план при първичното именуване – т.е. на новороденото в рамките на семейния кръг – се наблюдава трайна приемственост спрямо наследената от векове именна система. Това битово равнище се е оказало особено устойчиво спрямо христианизацията. От една страна, обяснениято се свързва с консерватизма на патриархалното семейство, където подновяването на имената на по-предната генерация или на други важни представители на рода е било честа практика. От друга страна, причините могат да се търсят в значението, отдавано на името като своеобразно пожелание към новороденото и неговите близки. Следствие от това разбиране, а вероятно и от отслабената роля на езическите апотропеични схващания, в антропонимикона на средновековното славянско селище доминират етимони за положителни качества. Поради своята семантична непрозрачност за средновековния славянин християнските имена на са били в състояние да отговорят на това изискване. При вторичното именуване, т.е. при даването на прозвище в рамките на социума, на преден план излизат реалните качества на идивида – външни и вътрешни, чрез които той се отличава от останалите членове на дадената група. Затова при прякорите преобладават етимони, изтъкващи някакъв външен дефект на именувания, характерна особеност в неговото поведение или напомнящи за някаква екстремна случка от живота му.


⇒ Публикувано: XXXIV научна конференциjа на XL меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура (Охрид 13.-30. VIII. 2007). Лингвистика, изд. Е. Црвенковска. Скопjе: Универзитет „Кирил и Методиj“, 2008, с. 223-235. ⇐