Етикети

, , , , , , , ,

Крещеница (Кръщеница) е река, която се образува от доловете Пещерата и Пладнището. Влива се в река Брестова при село Веселиново, Смядовско. Името Крещеница се среща в документи на ДГС Смядово и община Смядово (тук). Смятаме, че Крещеница е станало непонятно у населението и постепенно е „ерозирало“ в Кръщеница. Всъщност Крещеница е с основа креш<кръш ‘камена чука, обрасла с мъх или дребна гора‘ (с това значение в Берковско); ‘лека стръмнина‘ (Троянско); ‘каменлива местност‘ (Охридско), от един произход с къ̀рша (Заимов 2012б: 183) и наставка за географски обект -ица, тук проширена до -ница. Такъв е и характерът на средния дял от реката – протича през скалист стръмен дол, на който е и водопад Скока. Малкия Скок и трети водопад (чието име не установихме) се намират на притока Пещерата (Сарая). Кръщеница също би могло да се обясни с изчезнало нарицателно в бълг. език *кръщеница, запазено в срхр.  krštenica ’извор със свещена вода, в която се кръщава дете; свещен извор, света вода‘ (пак там: 198). Местност Кръщеница днес е регистрирана в долното течение на реката, малко преди вливането й в р. Брестова при село Веселиново. По същество представлява ниви. Изглежда това второ значение е схванато от населението и старинното Крещеница е преосмислено в Кръщеница. Според нас името на реката се извежда от кръш ‘каменлива местност‘, в случая река, протичаща през такава, което е подкрепено от географските дадености на мястото.


Литература:

Заимов 2012 – Заимов, Й. Български водопис, а – том 1, б – том 2, В. Търново, 2012.