Етикети

, , , , , , , ,

Предоставя се за ползване сканираната (в *pdf формат) монография „Местните имена в Смолянско“ (1976) на езиковеда Анастас Саламбашев. Размер на файла – 41,7 Мб. «По свой почин през есента на 1959 r. започнах да проучвам в топонимично и антропонимично отношение селата от бивша Смолянска околия, но с работата се залових сериозно едва в края на 1960 r., когато акад. Владимир Георгиев с писмо от 21. XI. 1960 г. ми даде ценни указания за начина, по който трябва да обработя събрания топонимичен материал. С прекъсване от две години (1964-1965) по здравословни причини събирането на материала продължи до пролетта на 1968 r.Всички селища, селца и махали върху територията на бившата Смолянска околия съм посещавал лично и лично съм записвал местните имена и другите материали, които ме интересуваха. Наложи се някои села да посетя втори път, за да допълня сбирката си и да уточня някои подробности. Най-напред проучих селищата от водосборния басейн на р. Черна, а след това селата край южната ни граница и горното течение на р. Арда. Работата бях организирал така, че да се избягнат ненужни повторения на имена от съседни селища.

За информатори използувах местни възрастни хора, предимно бивши полски и горски пазачи, бригадири на ТКЗС и стари общински служители, които са водили емлячните регистри и са участвували при преброяване на полските имоти. За да се избягнат пропуски, предварително си записвах на отделни фишове имената, като ги извличах от емлячните регистри и декларациите, подписани от кооператорите при образуването на ТКЗС през 1958 r.

Допускам, че не съм успял да обхвана абсолютно всички местни имена, защото работата беше продължителна и уморителна, а времето кратко. Все пак събраният материал ни дава възможност да представим на специалистите почти пълна топонимична картина на бившата Смолянска околия. При научната обработка на материала голяма помощ получих от колектива при Секцията за балканско езикознание и топонимия на Института за български език при БАН. Особено много съм задължен на проф. Йордан Заимов, който през всичкото време е бил мой научен консултант. Той следеше отблизо и с жив интерес работата ми и ми даваше писмено и устно ценни указания както за цялостното разработване на материала, така и за етимологичното обяснение на отделни имена. Лично на др. Заимов и на целия колектив при Секцията изказвам сърдечна благодарност и признателност.

Изказвам топла благодарност и на др. акад. Владимир Георгиев, без чиято помощ и насърчение този труд не би могъл да бъде завършен.

Книгата се състои от увод и четири дяла. В увода се дават кратки исторически и географски бележки за Смолянско. В дял първи се разглежда накратко поселищната история на всяко селище. В дял втори се прави езикова характеристика на местните имена. Дял трети е посветен на семантичната класификация на местните имена. Най-обемист е дял четвърти – речникът на имената, който служи същевременно и за показалец.

След дял трети са поместени изводите, от които читателят ще се ориентира за същината, значението и смисъла на това проучване.

Роден съм в Смолян, кв. Устово, затова смолянският говор е мой майчин език. Надявам се, че съм успял изтънко да почувствувам и да предам диалектните особености на местните имена от родния си край.

От автора»


Книгата е сканирана от Ведрин Желязков.