Етикети

, , , , , , , ,

Костурската околия обваща крайния югозападъ на българскитѣ земи. Заема басейна на горното течение на р. Бистрица, седловината, която свързва въ тоя край Западномакедонската верига (Бигла, Вичъ, Върбица, Снѣжникъ) съ Прѣспа, Деволъ и подножията на Източноалбанската верига (Корбецъ, Горуша, Одре). Северната часть на околията (по-голѣмата) е планиниста, а южната (освен периферията й) е равна… Костурско е населено съ компактно българско население, известно съ своя силенъ националенъ духъ и съ чутовната Илинденска епопея.

Въ грамадната си часть Костурско (отъ с. Върбникъ до с. Мокрени – около 1 1/2 дни дължина западъ-изтокъ, и отъ гр. Костуръ до гр. Леринъ – 1 день ширина югъ – северъ) е безъ никаква чужда примѣсь. Сѫщо така с. Нестрамъ и селцата му около него, както и цѣлата Костенария съ повече отъ 20 села и даже часть отъ Населицата, най-крайния югозападъ, сѫ безъ никаква чужда примѣсь. Рѣдко явление въ българскитѣ земи, дори, преди Освобождението, и въ днешна България. И . . . това явление, това чудо, запазено отъ вѣковетѣ на тъмното ни робство, е въ крайния ни югозападъ!..
По говоръ, носия, занятие и даже по култура на българското население, Костурската околия се раздѣля на 5 части, а, именно: Горна Кореща, Долна Кореща или Кореща, Пополе, Поле съ западнитѣ му хълмодолия или Нестрамъ-колъ и Костенария.


Извор: Библиотека Струмски