Етикети

, , , , , , , , , ,

Спрежовски кайряк представлява горист склон, 9,6 ЮЮИ от с. Цонево, общ. Дългопол, в землището на Дебелец. Според Куцаров спреж е название на билка, употребявана за лекуване на овцете в говора на село Еркеч (2009: 232). Спреж е друго название за билката кукуряк, Helleborus Odorus L. (МБотР: 179). В село Кюлевча, общ. Каспичан спришъ е името на същото растение. Местните го обясняват с думата сприщено (изприщено) (Козаров 1925: 39). Съществува следнaтa успоредицa – Спрежовек (Брестовица, общ. Родопи). Тук Спрежовски кайряк е по родовo име Спрежови, получено по прякор, свързан с растението спреж.

Вторият елемент – кайряк е досадна заемка от османотуркото kayarak ‘песъчливо и каменисто място’, образувано от kaya ‘камък, скала’.

Спрежовски кайряк се намира в крайните южни части на землището на село Дебелец, което е ново селище с предишно име Кара Ахмет махлеси. Последното и вече потопеното под водите на язовир Цонево Дели Хюсеин махле (Голямо Делчево) са били основани от двама братя османлии. Засега няма писмени свидетелства отпреди 1878 г. Голямо Делчево е изселено през 1966 г. и заличено от регистъра на населените места в България (Аджемлерски 2012: 148-9). За селищната могила в Голямо Делчево и откритото праисторическо селище виж тук.

Откъслек от топо карта 1: 5000 (извор kade.si)


КНИЖНИНА:

Аджемлерски 2012 – Аджемлерски, Светослав. Справочник на селищните имена във Варненска област, В. Търново, 2012.

Козаров 1925  – Козаров, П. Български народни названия на растенията. В: Сборник на БАН – книга XX, София. 1925.

Куцаров 2009 – Куцаров, Петър. Еркеч и еркечани, София, 2009.

МБотР – Ахтаров, Явашев и др. Материали за български ботаничен речник, 1939.