Етикети

, , , , , , , , , ,

Спрежовски кайряк представлява горист склон, 9,6 ЮЮИ от с. Цонево, общ. Дългопол, в землището на Дебелец. Според Куцаров спреж е название на билка, употребявана за лекуване на овцете в говора на село Еркеч (2009, 232). Спреж е друго название за билката кукуряк, Helleborus Odorus L. (МБотР, 179). В село Кюлевча, общ. Каспичан спришъ е името на същото растение. Местните го обясняват с думата сприщено (изприщено) (Козаров 1925, 39). Съществува следнaтa успоредицa – Спрежовек (Брестовица, общ. Родопи). Тук Спрежовски кайряк е по родовo име Спрежови, получено по прякор, свързан с растението спреж.

Вторият елемент – кайряк е досадна заемка от османотуркото kayarak ‘песъчливо и каменисто място’, образувано от kaya ‘камък, скала’.

Спрежовски кайряк се намира в крайните южни части на землището на село Дебелец, което е ново селище с предишно име Кара Ахмет махлеси. Последното и вече потопеното под водите на язовир Цонево Дели Хюсеин махле (Голямо Делчево след 1934 г.) са били основани от двама братя османлии. Засега няма писмени свидетелства отпреди 1878 г. Голямо Делчево е изселено през 1966 г. и заличено от регистъра на населените места в България (Аджемлерски 2012, 148-9). За селищната могила в Голямо Делчево и откритото праисторическо селище виж тук.

Откъслек от топо карта 1: 5000 (извор kade.si)


КНИЖНИНА:

Аджемлерски 2012 – Аджемлерски, Светослав. Справочник на селищните имена във Варненска област, В. Търново, 2012.

Козаров 1925  – Козаров, П. Български народни названия на растенията. / / В: Сборник на БАН – книга XX, София. 1925.

Куцаров 2009 – Куцаров, Петър. Еркеч и еркечани, София, 2009.

МБотР – Ахтаров, Явашев и др. Материали за български ботаничен речник, 1939.