Етикети

, , , , , , ,

Личното име Арил се открива в османските данъчни описи на скотовъдците за 1573 г. в село Манастир, каза Провадия в днешна североизточна България – „Давид, зет на Арил“ (Петров 1988б: 220). Сега-засега това е единственото писмено свидетелство на това рядко лично име. Нека видим как е застъпено то в езика на земята – топонимията.

Среща за като селищно име Арила в днешната област Епир в северозападна Гърция, недалеч от границата с Албания. След 1928 г. Αρίλλα/Arílla е с ново име – Κεφαλάρι/Kefalári. Поне за нас промяната на един топоним в Гърция е показателно за езиковата принадлежност на името.

За село Арильово в Крушевско знаем от статистиката на Васил Кънчов от 1900 г., когато е обитавано от 60 души. Към 2002 г. селото е почти обезлюдено (13 души).

В областта Косов се намира село Ариљача, което е споменато още в 1316 г. в една дарствена грамота на манастира Грачаница. С тази грамота Стефан Урош II Милутин дарява множество села за издръжка на манастира.

Още веднъж името е запечатано в топонима Ариле (Ариље) – град, по-преди село в Златиборски окръг на западна Сърбия.

Селищното име Ариле, според Уикипедия се свързва с името на манастирa Св. Ахилија, по чието име по-късно се нарича градчето, първоначално известно като Моравице към 10-и век. Не е възможно Ахил>Арил, защото –х- отпада > Аил (срв. хляб>ляб и под.), а вмъкване на –р- е малко вероятно.

Може да се предположи друго – свързването на Ариле с подобния ойконим Архилевица, или с възстановено име *Архил, чието –х- е отпаднало в говора. Архилевица е име на изчезнало средновековно село в Скопска Черна гора, североизточно от днешно Скопие.

Освен това имаме пример за елизията при такъв топоним. Св. Ахил се нарича островна базилика в Мало Преспанско езеро. Съществува и село Ахил, в говора Аѝл.

На последно място е топонимът Арилец, находящ се северозападно от село Долна Белица, община Македонски брод.

Откъслек от топографска карта, мярка 1: 100 000 (интернет).

Името Арил досега липсва в познатите ни сборници с лични имена, затова и предизвика нашето внимание. Етимологията то ест действителното значение на името Арил е разгледана от македонската ономастична школа в лицето на Мери Момировска (2014: 218-220). Обяснението е показателно – тя счита името за гръцко по произход, но както отбелязахме по-горе, гръцките власти са отчели, че в топонима Арила (Кефалари) той е създаден на българска езикова почва и са го заличили. Връзка към обяснението »» …


Литература:

Момировска 2014 – Момировска, Мери. Ojконимиjата на Крушевско. В: / / сп. Македонистика, кн. 13, Скопjе, 2014.

Петров 1988б – Петров, Петър. По следите на насилието, т. 2, Сф., 1988.

Интернет:

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/169268