Етикети

, , , , , , , , ,

Забел е село от купов тип, разположено в южните поли на Руй планина, разположено на 8 км западно от гр. Трън.

Името на селото е старо, споменато в извори още в 1576 г. Според местното предание то е по името на царица Изабела, живяла някога тук. Други твърдят, че така се е наричала римската вила, която била тук. Над селото, на северозапад наистина имало римска вила с впечатляващ елементи – подово отопление, луксозна мозайка и облицовка. Там са намирани керамика, пръстени, монети и пр. Тя е известна на науката, изследвана от Д. Джонова. Некропол от римско време има североизточно на 1 км при оброка „Св. Спас”, датиран от II-IV в. Частично е проучен от В. Паунова. Богатството от находки се съхранява в музея в Перник.

Името на село Забел произлиза от нарицателното забел ‘бранище, дребна гора‘, което се среща често като топоним в западните области. За сравнение се дават местното име Забел в Годечко, в Неврокопско и др. Топоним Забел е отбелязан писмено в XIV в. околията на Хермилея.

В местността Кръсье има останки от късноантично селище на площ 15-20 дка. В местността Преслъп (Бераинско селище), на билото на Руй, има следи от друго антично селище – монолитни блокове, антична строителна и битова керамика от селището и некропола му. Антична вила има вдясно от пътя за Зелениград. В местността Вървище е разкрита раннохристиянска църква (Уикипедия).

Забелският манастир „Св. Димитър” е от късното средновековие. По предание в него е идвал дяконът Левски. Наблизо в м. Орниче има римска баня и галерии. В местността Светѝ Илѝя имало оброк и правели курбан хората, които нямали деца.

Родове: Бачеви, Велеви, Гръчки, Лилкини, Сугареви.

Извор: ДА – Перник

В селото, освен отделената от него заселка Забелски ханове, има две махали: Горна маала и Долна маала.

Местни имена (топоними) в землището на село Забел: Бàба Hèдa, Бàбина могѝла, Бàра, Бачѝще, Бèла вода, Бèлкина поля̀на, Берàинка, Бераѝнско сèлище, Бѝлина бара, Бѝло, Блàга ливàда, Блатъ̀шница, Бòжино клъ̀нье, Бòшков подслòн, Бòшково чуклè, Брàнище, Вартачѝльница / Вратачиница, Вèлин витоп, Вèлчова поля̀на, Вèтрен, Вратàчиница, Ву̀чи дел, Върбà, Върбѝца, Въ̀рвище, Въ̀рла орнѝца, Върля̀к, Въртòп / Врътоп, Гàнкин мост, Гàнкина ливѝда, Гàрина, Гèрина отàва, Глог, Гнездò, Голèма стрàна, Голèмо лèшие, Голèмо орнѝще, Голèмо равнѝще, Гòлка, Гòнчина корѝя, Гòрна кокушница, Гòрна маала, Гòрна могѝлица, Гòрна търнѝца, Гòрни мост, Горно лѝвагъе, Горчѝвка, Гòчина корѝя, Градѝнище, Грàмагъе, Гу̀бавъц / Гу̀бовац / Гу̀бовъц, *Гуговъц, Делкина падѝна, *Дѝмино, Длбòка падѝна / Дълбока падѝна, Дòлна маала, Дòлна орнѝца, Долни кòврак, Дòлни песъ̀к, Дрен, Дрòбница, Друм, Дуб, Дъгà, Дъ̀лги òткос, Дъйрдòръе / Дърдàра / Дърдàрче / Дърдòре / Дърдора / Дръдàра, Ечмѝще, Забèлска рекà, Забелски манастир, Забèлски хан / Забèлски ханове, Завòй, Илинджица / Илянджѝница, Кадиин мост, Кадѝни чу̀ки, Калèн кàмик, Кàлина чу̀ка, Кàменица, Кàменище, Караджѝн гу̀говъц, Караджѝна върбà, Керкèзко, Кѝселица, Клън, Кòзина ливàда, Кокàля / Кукàля, Кòлина корѝя, Конопнѝще, Космàта чу̀ка, Крàйще, Крѝва върбà, Крѝви мост, Крнев дол, Кръст, Кръсъе, Кръстàтица, Ку̀ка, Кукàля, Ку̀си дел, Лàзарова тръшèвина, Ледѝна, Леса, Лескòва падѝна / Лескòве падѝне, Лечèвище, Лѝлин дуб, Лòква, Лòмничке падѝне / Лòмничка падѝна, Луг, Лютѝца, Мàла нѝва, Мàла рудѝнъ, Мàла шòпа, Мàлки въртòп, Манастѝр, Манастѝрски нѝви, Манастѝрка, Мерèт, Мерецка падѝна, Мерецки дол, Млàчище, Над върбàк, Над върбѝще, Над Дѝмино, Над друм, Над Попòви / Над Попòво, Над яз, О̀бърт, О̀греня, О̀дженииа, Орлòвъц, О̀рляк, Орнѝче, Орнѝще, Отàва, Падинчè, Палѝя, Пàля, Пепèлница, Песък, Печѝще, Плѝтка падѝна, Плòча, Под вàге, Под върбàк, Под конопнѝще, Под лèшъе, Под луг, Под път-Ѐндък, Под Светѝ Илѝя, Под у̀мище, Под яз, Пожàр, Поля̀на, Попòв рид, Попòва бàра, Попòва тръшèвина, *Попово, Порòище, Поя̀тище, Прèод, Прèслъп, При долина, При кошàре, При чешмà, Присàге / Присàгъе, Прогòн, Просѝя, Пругарнѝца, Пръ̀для, Пърдòин вртоп, Пърдойно нѝвче, Редѝне, Рид, Ровѝне, Росу̀лъе, Рубѝне?, Ру̀бовац, Ру̀дин-рид, Ру̀дина, Ру̀дине / Ру̀дини / Ру̀динъе / Рудинъè, Самàр, Самокòвище, Света вòда, Светѝ Димѝтрия, Светѝ Илѝя, Светѝ Спас, Скок, Слàви дол, Смѝлов камик, Срèдна кàменица, Срèдни рид, Срèдно ру̀дине, Срèдорек, Сръбски пут, Стрàне / Стрàнъе, Стругàрница, Су̀ва падѝна, Сугарèв вртоп / Сугарев въртòп, Тòдорова чу̀ка, Топѝлище, Трòлина пòляна, Тру̀пчина грòбища, Трънѝца / Търнѝца, Ту̀мба, Ту̀роковски луг, Тъмничѝще / Тъ̀мнище, Търнѝца, Тъ̀ршевина / Тършèвина, Тъ̀ршевица, У вàдище, У̀ма, У̀мище, Цветàнова падѝна, Цивония / Циву̀ния / Цяву̀ния, Цѝгански ровинè / Цѝгански ровѝни, Црни кòврак / Цръни кòврак / Цъ̀рни кòврак, Цяву̀ния, Чешмата на Забелски хан, Шамàк, Шилегàрник, Ширòки пут / Ширòки път, Шопа, Яз, Я̀зински рид, Я̀мище.

Извор: ДА – Перник


ЛИТЕРАТУРА:

Цветкова 2016 – Цветкова, Лалка. Местните имена в Трънско, В. Търново, 2016.

Чолева 2002 – Чолева-Димитрова, Анна. Селищни имена от югозападна България, Сф., 2002.