Етикети

, , , , , ,

В пътеводителя за Родопите е поместено доста странно и немотивирано обяснение на названието на една от най-красивите местности в Родопите — ЮНДОЛА. Името ЮНДОЛА буквално означавало „място, където ставал пазар на вълна“ (Л. Мелнишки, Ив. Панайотов, Ив. Вапцаров, Родопи, 1967, с. 115), то произлизало от арабско-турските думи „гюн-доусу“, които значели „денят се ражда, изгрев“ (Ив. Панайотов, Н. Папазов и К. Страшимиров, Родопи, Пътеводител, 1973, с. 57). Как „гюн-доусу“ ще се превърне в Юндола, авторите не обясняват, пък и не могат да обяснят, защото подобно развитие „Гюн-доусу-Юндола“ е в противоречие с цялата езикова наука. Авторите не сочат откъде са взели тия обяснения.

В езиковата наука съществуват две становища на структурата, произхода и значението на името ЮНДОЛА. Според първото от тях, което се поддържа от Ст. Младенов, Вл. Георгиев, а също така преди време и от автора на тия редове (сп. Родопи, 1966, кн. 1, с. 10), названието ЮНДОЛА е от стар славянски произход —  ѨДОЛЪ, при което е запазена носовката Ѫ чрез романско или тракийско посредничество. Значението му се свързва с изходната дума ДОЛЪ и УДОЛИЕ като производно от нея. Но обектът, означен с името ЮНДОЛА, не е дол или долина, а обширна хълмиста местност, широка високопланинска поляна, широка седловинна поляна между Рила и Родопи и т.н. (сравни редицата географски описания на Юндола в книги, учебници и наръчници за Родопите).

Според второто обяснение, изказано най-напред, не твърде убедително от археолога В. Миков (Произход и значение на имената…, 1943, с. 147), името ЮНДОЛА е турско по произход, образувано е от „йонда“ и „аул“ и означава „колиба на коневъди“.

И така основанията да се търси ново обяснение на името са две. Първо, обектът не е долинест, не е „удолие“, поради което славянската етимология на името става неубедителна. И второ, в Родопите се откриха други, близки по звуков състав местни названия, които задължават ономастиката, т.е. езиковата наука, да ги вземе под внимание при тълкуване на името ЮНДОЛА.

Наличието на имена от типа ЮНТАЛА, което е безспорно тюркско, по-точно юрушко, ни подсети да търсим тюркския произход и на ЮНДОЛА. В девет имена се открива една и съща първа част — ЮН или ЮНТ (ЮНД). Думата ЮН със значението си „вълна“ не е много подходяща за местно име, но думата ЮНТ или ЮНД, която означава в тюркските езици „кон“, като означение на места често се среща в топонимията на всяка страна. Например у нас има и Конски дол, и Конска планина (в Кюстендилско), и Коняво, и Конярски и пр. Втората част може да бъде ОЛА и ДОЛА ДАЛА (ТАЛА).

Думата ОЛА означава „планина“ е стара монголска заемка в тюркските езици. Така името ЮНДОЛА би означавало „Конска планина“. При това положение най-вероятният произход на ЮНДОЛА е прабългарският. Колкото и привлекателно да е това обяснение, все пак то не е категорично. Няма все още данни, че монголската дума ОЛА е била заета от прабългарите. Ето защо обяснението не е съвсем сигурно.

Думата ТАЛА (ДАЛА), ДОЛА обаче е широко разпространена в тюркските езици и се среща почти на цялата територия на СССР от Кавказ до Манджурия (Е. М. Мурзаев. Очерни топонимика, Москва, 1974 с. 169—170). Тя е стара индоевропейска заемка в тюркските езици (от ирански или тохарски език.) Структурата на името ЮНДОЛА най-вероятно е ЮНД-ДОЛА. Първата част има значение на „кон“, „конски“, а втората част — „поле, поляна“. Цялото име означава следователно „Конско поле, Конски поляни“. Край родопското село Розово една равна поляна носи именно това название ЮНТАЛА, със същото значение. По всяка вероятност ЮНТАЛА е юрушко по произход, а ЮНДОЛА може да бъде прабългарско.


Автор: доц. Борис СИМЕОНОВ

Извор: сп. Родопи, 1978 г., кн. 10, с. 34.