Етикети

, , , , , ,

Имената на местностите – планини, реки, езера – заемат важен дял в живота на едно населено място или един народ. Бидейки съществен елемент от народното творчество топонимите, както още се наричат, притежават способността да запечатват и съхраняват във времето отминали събития, собственически отношения, особености на релефа, на животинския и растителен свят. Топонимията – паметта на вековете е гранична научна дисциплина между история, география, езикознание. Тя се явява езиков резерват за остарели думи или такива с изгубено или отдавна забравено значение, а друг път, бидейки свързана с хората показва сведения за отделни лица и родове. Често пъти в географските имена се съхраняват лични собствени имена на лица, обитавали дадена местност, собственици на имот или свързани чрез някакво събитие с нея. Тук се разказва за една местност от землището на село Голица, Варненско. Повече за самото него и топонимите му – виж.

Откъслек от топографска карта с мярка 1: 5000 (kade.si)

Сенков бурун – рид, гориста местност, спускаща се от билната Сенкова поляна северозападно от село Голица. Поради умалителната форма и район с якав изговор (не е от сянка), то тук е запазено лично име Сенко. При Илчев са дадени имената Сèнко и Сèнчо, последното от 1843 г. в Казанлък, и двете обяснени като умалително от Сèно. От своя страна според него последното е видоизменено от Асен, Ясен, Арсен и други подобони (Илчев 1969, 446). Едва ли Илчев е на прав път за Арсен, защото Сенко е име на боляр, син на Младен, и се среща още в XV в. Образът Сеньо се среща два века по-рано, отново при боляр. Лично име Сено срещаме в Диване Сено – регистър за Негуша (Невша) и Димитър Сено при Ак Виран с неуточнено местоположение за 1573 г. (Петров 1988б, 219). Бурун, Burun е от тур. език с географско значение – продълговат рид, носер. Често в топонимията ни.

Според Йордан Заимов името Сено е със значение ‘да бъде свеж като прясно сено, да бъде с цвят на сено’ или както мисли Илчев – видоизменено от Асен, Асян (Заимов 1994, 198). Значението на името Сенко може да се свърже и с познатата днес дума осенявам – появявам се внезапно (за мисъл, хрумване). Например: Осени го страхотна идея.

За други забележителни топоними с землището на село Голица:

БРИТОВСКА ЧУКА

СТОЙНЯГОВСКА ТУРНИЦА


КНИЖНИНА:

Заимов 1994 – Заимов, Йордан. Български именник, 2-ро издание, Сф., 1994.

Илчев 1969 – Илчев, Стефан. Речник на личните и фамилните имена у българите, Сф., 1969.

Петров 1988б – Петров, Петър. По следите на насилието, т. 2, Сф., 1988.