Етикети

, , , , , , ,

Най-малката заселка в околността на Мадан е Хаджийски дол, разположена на около 4 км южно от града. Тя се състои от няколко къщи и носи името на дола, край който се намира. Това е река, която идва от заселката Върба и в горното си течение се нарича Върбенско дере (Върбенска река), а от заселката Хаджийски дол получава званичното си име. Тази река обаче има свое старо българско име Костадинова река, съобщено от жители на близката заселка Бориново (Г. Христов, Местните имена в Маданско, С., БАН, 1964, с. 224). За жалост днес ние не знаем кой е бил тоя Костадин, по чието име е назована реката, но той е оставил името си и на една местност — ниви и малка горичка край Хаджийски дол, намираща се до заселката Аврамовци на с. Батанци. Вероятно тази местност изпърво се е наричала Горно Костадиново, защото североизточно на 1 км от Хаджийски дол един склон се казва Долно Костадиново, наричано още Каменско Костадиново (Г. Христов, пос. съч., с. 183, 208). Явно определението Каменско е вторично и по-късно дадено по родовото име Каменски, каквото съществува в Хаджийски дол.

Това малко селище не е преброявано отделно, а заедно със съседни заселки, та мъчно можем да проследим движението на населението му. Знаем, че през 1960 г. е имало 3 къщи с 27 жители и от това следва, че не е старо. Практиката едно селище да бъде назовавано по името на реката, край която е съградено, е широко разпространена в родопската и изобщо в българската топонимия. Такъв е случаят със заселките Въргов и Петров дол край Мадан, наречени по едноименните реки. Голяма река е старото име на с. Пловдивци, а Малка река — на с. Витина в Маданско и това също са първоначални речни названия. От тоя тип е и името на село Белица, Лъкинска община, наречено по името на река Белица, стегната форма от едно по-старо Бяла река, както Сушица е от първично Суха река.

Хаджийски дол е наречен по човек с прякор Хаджията, жител на едноименната заселка или на съседните селища, който е имал имот край реката. Така например род Хаджиеви има в близката Бориева. По всяка вероятност става дума за човек, който е ходил на мохамедански хаджилък, а това е могло да стане най-рано след 1669—1670г, когато в този край е бил наложен ислямът. Най-вероятно е обаче това посещение на светите за мохамеданите места да е извършено през XIX в. и оттогава би трябвало да датира и речното име Хаджийска дол, което и до днес не е успяло да изтласка същинското и по-старо име Костадинова река. Както се каза, едноименната заселка не е много стара, но не е изключено тя да е възникнала още по времето, когато долът се е наричал само Костадинова река. В такъв случая със смяната на речното име е станала замяна и на селищното име.


Автор: Момчил СТОЯНОВ

Източник: сп. Родопи, 1993, кн. 5, с. 29-30.