Термини

~ Списък с използвани термини ~

 • антропоним – всяко собствено (лично) име, което може да има едно или няколко лица (лично име, бащино име, фамилно име, родовофамилно име, прозвище, псевдоним и др.);

 • диакритичнен знак – спомагателен глиф, който се добавя към буква или друг основен глиф, най-често променяйки неговото произнасяне, използва се и за означаване на ударение.

 • етноним – всяко име, название на племенен род, подрод, фратрия (коляно), племе, племенен съюз, народ: нация;

 • заселка – малко отдалечено селище, което административно се отнася към по-голямо село или град; махала;

 • земеписно име – местностно име, местно име;

 • калка – от фр. calque ‘буквално формално словообразувателно или семантично съответствие на чужда дума, име’;

 • кесимджии – безимотни или малоимотни селяни в Османската империя, наели земя срещу определена част от добива (кесим);

 • конфесионим – всяко име на религиозна, конфесионална група. От конфесия вероизповедание, лат. conffecio – признаване;

 • ко̀та – топографски термин, означаващ нанасяне на абсолютната надморска височина на точка върху топографска карта;

 • лази – свирепи пирати от малоазийското причерноморие, предимно от ислямизирани грузинци;

 • лесистост – съотношението на горските територии към останалата част от площите в даден район;

 • мярка –  отношение на отсечка от план, карта, чертеж спрямо действителния ѝ размер, мащаб;

 • ойконим – селищно име;

 • ороним – собствено име на всяка изпъкнала форма на релефа; на планина, хълм, възвишение, плато;

 • ревир – ограничена горска площ от трайни естествени граници, инструментално измерени на терена;

 • семантика – значение на име; в литературознанието – различно четене на име в един или друг контекст;

 • хибдидно име – собствено име, създадено с единици от различни езици;

 • хидроним – всяко собствено име на воден обект, водно име;